اسیدها


کمپلکس‌های مس

کمپلکس‌های مس

ترکیبات مس (II) معمولاً آبی ، سبز و انواع رنگ در این بین هستند. برخی از ترکیبات به رنگ سبز زیتونی هستند ، اما همه ترکیبات رایج دارای رنگ هایی در محدوده آبی و سبز هستند.با این حال ، در این آزمایش ، یک مجموعه قابل توجه با رنگ نارنجی یا قرمز روشن ساخته می شود و حتی جالب تر اینکه این مجموعه یک مجموعه مس...
واکنش پذیری عناصر

واکنش پذیری عناصر

از داده های ارائه شده توسط سری واکنش می توان برای پیش بینی اینکه فلز می تواند در یک واکنش جابجایی واحد ، دیگری را جابجا کند ، استفاده کرد.  همچنین می توان از آن برای بدست آوردن اطلاعاتی در مورد واکنش فلزات در برابر آب و اسیدها استفاده کرد. نمودار سری واکنش پذیری فلزات معمولی در زیر ارائه شده اس...