سدیم هیدروکسید یا سود سوزآور از جمله موادی هست که در فرایند استخراج فلزات گرانبها استفاده میشود. این ماده به شدت قلیایی است و در تغییر فاز اسیدی و افزایش ph به خصوص در روش سانید به کار می‌رود.

سدیم هیدروکسید در رسوب فلزات

سدیم هیدروکسید در تیزاب سلطانی نقش یک رسوب دهنده را بازی می‌کند با این تفاوت که هر فلزی در تیزاب موجود باشد را رسوب می‌دهد، بنابراین منطقی است که رسوب زیادی نسبت به سایر موادهای رسوب دهنده داشته باشد.

اشتباهات رایج در استفاده از سدیم هیدروکسید

برخی در کنار اوره از سدیم هیدروکسید برای خنثی کردن اسید نیتریک استفاده می‌کنند که این اشتباه است، چرا که این مواد کلا فاز اسیدی را تغییر می‌دهد که در تیزاب سلطانی برای رسوب طلا نیازی به تغییر ph نیست.

خطرات سدیم هیدروکسید

سدیم هیدروکسید به شدت خورنده است و در کوچکترین لمس با پوست ایجاد سوختگی می‌کند و در واکنش با آب به شدت گرمازاست . حتما این مواد با آب سرد ترکیب شود و از عینک هم برای رعایت نکات ایمنی استفاده کنید.