واکنش تجزیه اسید فورمیک  یک روش ابتکاری برای  تجزیه   هیدروژن بوده است.اسید فورمیک(HCOOH) که به اسید مورچه معروف است در استخراج پالادیوم مورد استفاده واقع می‌شود. در واقع اسید فورمیک بعد از فرایند حل کردن در اسید و رسوب گذاری با استفاده از موادهای قلیایی استفاده میشود که با ازاد کردن دی اکسید کربن و تشکیل اسید هیدروکلریک ناشی باعث خالص سازی و رسوب پالادیوم به صورت فلز خواهد شد. در فرمول زیر مشاهده میشود که اسید فورمیک با تجزیه هیدروژن باعث جدا شدن فلز پالادیوم شده است.

H2PdCl4 + HCOOH       →    Pd(s) + 4 HCl + CO2


(برای در یافت آموزش تخصصی فلزات گرانبها به صورت حضوری و یا دریافت پکیج آموزشی با ما تماس بگیرید.09147479618)