اسیدها


آبکاری طلا

آبکاری طلا

آبکاری طلا در واقع روکش کردن یک قطعه طلا توسط طلا با روش الکترولیز است .گام اول ابکاری طلا ،نورد کردن طلا و تبدیل آن به قطعات ریز است تا به راحتی بتوان در تیزاب سلطانی حل کرد. بهترین ترکیب تیزاب سلطانی برای حل شدن این طلا ترکیب حجمی 1 به 3 اسیدنیتریک و اسیدهیدروکلریک است. بعد از حل شدن کامل طلا درون...
اسید فورمیک و استخراج پالادیوم

اسید فورمیک و استخراج پالادیوم

واکنش تجزیه اسید فورمیک  یک روش ابتکاری برای  تجزیه   هیدروژن بوده است.اسید فورمیک(HCOOH) که به اسید مورچه معروف است در استخراج پالادیوم مورد استفاده واقع می‌شود. در واقع اسید فورمیک بعد از فرایند حل کردن در اسید و رسوب گذاری با استفاده از موادهای قلیایی استفاده میشود