سنگ های میزبان طلا را می‌توان با تیزاب سلطانی استخراج کرد اما باید در نظر گرفت که سنگ میزبان طلا میزبان بسیاری از فلزات پایه نیز هستند، که مزاحم روش تیزاب سلطانی هستند. بعد از پودر کردن سنگ و قبل از وارد کردن پودر سنگ در تیزاب سلطانی باید فلزات پایه و عناصر مزاحم مانند آهک.. را با یکی از اسیدهای سولفوریک،نیتریک و یا هیدروکلریک شستشو داد، البته شما باید آگاهی و علم کافی به عنصر داشته باشید تا بداید که از کدام اسید و یا از کدام و در مواقعی حتی سه اسید برای شستشوی فلزات پایه استفاده کنید.

بعد از شستشوی فلزات پایه و حذف عناصر مزاحم نوبت به استفادع از تیزاب سلطانی می‌رسد، پودر سنگ را به تیزاب سلطانی وارد کرده و با رعایت شرایط دما و زمان و...که مفصلا ما به کاراموزان توضیح داده ایم طلای موجود در پودر سنگ را در تیزاب حل کرده و اطمینان حاصل نمایید که طلایی در خاک شما باقی نمانده است.

بعد به مرحله حذف اسید نیتریک(کلیک کنید تا نحوه حذف اسید نیتریک را مطالعه کنید) با استفاده از مطالب گفته شده نوبت به رسوب دادن طلا از محلول تیزاب سلطانی می‌رسد.