سی‌پی‌یوها از جمله قطعات الکترونیکی هستند که در بازار ایران در میان بازیافت کنندگان از محبوبیت خاصی برخوردار است، بسیاری هم به اشتباه و عدم اطلاعات کافی از نوع و مقدار طلایی که این قطعات دارند اقدام به خرید می‌کنند که در انتهای بازیافت با عدم رضایت از طلای خروجی مواجه می‌شوند. در این پست  تا جایی که امکان داشته  به معرفی انواع سی‌پی‌یوها و مقدار طلایی را که شرکت‌های سازنده استفاده کرده‌اند،پرداخته شده است.


INTEL LGA 775(تمامی سری‌ها)مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.001گرم


PENTIUM 4 willametteمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.002گرم

  1. سی پی یو فیبردار 50*50میلی‌متر(intel p3,intel celeron,AMD sempron,AMDathlon)0.0068 گرم در هر عدد
  2. سی‌پی‌یو‌‎‌‌‌فیبردار اندازه متوسط 45*45میلی‌متر(,AMDathlon2,AMD sempron,AMDathlon64 X2,AMD athlon64,phenom,FX,mobile sempron) 0.0054 گرم در هر عدد
  3. سی پی یو فیبردار  اندازه کوچک35*35میلی‌متر(mobile sempron,intel p4,intel celeron,AMD A8 ,Turion 64)0.0055 گرم در هر عدد
     
           intel p3
               intel celeron

         AMD sempron
         AMD athlon
      
     phenom
             FX

           
          Turion 64
          AMD A8

intel CELERON conviction(slot 1)مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.01گرمintel pentium(slot 1) مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.015گرم


intel celeron mendocinoمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.025گرم


amd athlon duron ceramicمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.045گرم


INTEL PENTIUM MXX PLASTIC مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.05گرم


AMD 80286(سرامیکی) مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.06گرم


INTEL80286 (سرامیکی)مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.07گرم


INTEL8087 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.07گرم


TEXAS INSTRUMENT 486مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.08گرمINTEL 486SX مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.08گرم


AMD K6 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.09گرمPENTIUM MXX(سرامیکی)مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.1گرمAMD 386XD مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.1گرم


motorola 68000  مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.1گرم


AMD 486XD مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.105گرم


CYRIX 486 DLC مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.12گرمIDT WINCHIP C6 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.12گرم


VIA C3 CPU مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.12گرم


INTEL i386 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.13گرم


cpu intel i960 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.16گرم


CPU CYRIX M2 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.17گرم


CPU INTEL 486 DX4 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.18گرمCPU INTEL 486 DX2 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.19گرم


CPU CYRIX 682 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.21گرمCPU CYRIX 586 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.22گرم


''IBM 686''PR200 مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.24گرم''NEC RISK ''R10000مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.26گرم''TOSHIBA RISC''R 4000مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.27گرم


''DEC ALPHA''SQVARE CAPمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.33گرم


AMD K5 GOLD CAPمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.39گرم


''SAMSUNG ALPHA ''21164مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.40گرم


''PENTIUM PRO''CERAMICمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.42گرم


''INTEL PENTIUM "GOLD CAP مقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.47گرم


''PENTIUM PRO ''PLASTICمقدار طلا در هر عدد سی‌پی‌یو 0.54گرم


توجه داشته باشید که این مقادیر بر اساس سال تولید متفاوت می‌باشد و این پست از نظر تفاوت کمیت طلای سی‌پی‌یوها مرتب شده است و دوستان در امر بازیافت می‌توانند براساس نوع سی‌پی‌یو قیمت ها رو تشخیص بدهند. می‌توانید برای هر پنج سال از سال 1980 به بعد مقدار طلاها استفاده شده در سی‌پی‌یو را 1الی 3درصد کاهش بدهید.

استخراج طلای سی‌پی یوها  به صورت آنلاین و گام به گام به شما ارائه می‌شود.