اکسید سرب

اکسید سرب با فرمول شیمیاییpbo که به عنوان اکسید زرد رنگ سرب شناخته میشود و آن را لیتارژ مینامند ،یکی از موادهای بازیافتی در فرایند قالکاری است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،چرا که ماده اصلی این ترکیب سرب است که میتواند در ذوب های دیگر خاک طلا به جای سرب استفاده کرد. همچنین این ماده اکسیژن نیز دارد که در فرایند ذوب با اضافه کردن موادی مانند ذغال برای احیای سرب باعث ذوب راحتتر خاک میشود و از جمله بهترین کمک ذوب های محسوب میشود.این مواد را پودر کرده و با سایر کمک  ذوبها با خاک مخلوط و با مرحله ذوب انتقال میدهند.یکی از فواید این مواد این است که همراه با سایر فلزها ذوب و ترکیب و به صورت سرب همراه با فلزات گرانبها در ته کوره جمع میشود و مانند شمش سرب نیست که در انتهای عملیات ذوب اضافه شود.

اکسید سرب در نوع است:

لیتارژ (سرب زرد) با فرمول PbO

سرنج (سرب قرمز) با فرمول Pb3O4

لیتارژ خالص‌تر از سرنج است و بهتر است از این مورد در خاکشویی و ذوب خاک طلا استفاده کنید.دمای ذوب لیتارژ 888درجه سلسیوس است.