نقره را پس از ذوب می توانید به صورت شکل ساچمه درآورد به این صورت که مذاب  نقره را به آرامی در یک سطل  حاوی آب که ترجیحا در آن مقداری تکه های یخ قرار داده شده است، می ریزند تا نقره ذوب شده به شکل ساچمه تبدیل شود. در فیلم زیر کل فرایند رو مشاهده میکنید.